ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE N.V. VERRAX

 

welke van kracht zijn op onderhavig contract en alle andere supplementen, offertes en bijkomende bestellingen, en welke de aanvaardingen en de vorming en de uitvoering van de overeenkomst regelen.

 

1. Al onze leveringen en werken zijn onderworpen aan de hierna beschreven voorwaarden, welke deel uitmaken van alle met de N.V. VERRAX aangegane overeenkomsten. Afwijkingen en mondelinge overeenkomsten zijn enkel bindend na onze uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging, en eigen voorwaarden van opdrachtgevers en leveranciers, waarnaar deze in hun geschriften mochten verwijzen, worden niet aanvaard.

2. Alle offertes zijn uitsluitend vrijblijvend en kunnen door de N.V. VERRAX te allen tijde worden ingetrokken zonder opgave van reden, terwijl de N.V. VERRAX slechts gebonden is door bestellingen welke door haar schriftelijk zijn bevestigd.

3. Al onze facturen zijn contant en netto betaalbaar op de vervaldag, te Brussel, waarbij alle gebeurlijke taksen ten laste vallen van de klant. De geleverde goederen blijven eigendom van de firma Verrax tot wanneer de betreffende faktuur betaald werd. Aan deze modaliteiten wordt door het trekken van wissels, die nimmer schuldvernieuwing opleveren, niets veranderd. Bij niet-betaling van een wissel of het niet nakomen van de voorheen toegestane betalingstermijnen, worden alle alsdan nog krachtens andere facturen verschuldigde sommen zonder enige ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Iedere factuur die niet wordt betaald op de vervaldag draagt onmiddellijk een interest van 2% per maand vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder dat hiertoe voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Indien een factuur onbetaald gebleven is 30 dagen na de vervaldatum of na verstrijking van een toegestane betalingstermijn, wordt het verschuldigd factuurbedrag verhoogd met een schadevergoeding van 10%, onverminderd de verwijlintresten.

4. Bij levering in gedeelten zal de prijs der niet afgenomen goederen onmiddellijk verschuldigd zijn, dit indien de reeds geleverde en gefactureerde goederen niet tijdig zijn betaald. Het één en ’t ander geldt onverminderd het recht van de N.V. VERRAX om de overeenkomst met betrekking tot de overige, nog niet geleverde goederen, als van rechtswege ontbonden te beschouwen, en uit hoofde van deze ontbinding een schadevergoeding gelijk aan 30 % van de verkoopprijs te eisen. N.V. VERRAX heeft verder met betrekking tot alle bestelde goederen, die om welke reden ook door de klant niet worden afgenomen, de keuze tussen enerzijds, de vordering tot gedwongen nakoming van de verbintenissen door de koper, of anderzijds de vordering tot ontbinding van rechtswege van de overeenkomst met de schadevergoeding door de koper verschuldigd gelijk aan 30% van de verkoopprijs.

5. De opgegeven leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt, dit rekening houdende met bevoorradings-en productiemogelijkheden van de N.V. VERRAX, en zijn uit dien hoofde slechts approximatief en kunnen nooit enige verplichting inhouden. Overschrijden door welke oorzaak verstrekt aan de koper dat ook nimmer enig recht op schadevergoeding of annulatie van de bestelling en/of ontbinding der overeenkomst. De leveringstermijn voor gedecoreerde of gemerkte artikels loopt slechts vanaf de goedkeuring van het ontwerp en/of voorschot.

6. De N.V. VERRAX behoudt zich het recht voor, indien na het afgeven van een bindend aanbod of na de aanvaarding van een opdracht, maar wel tijdens de uitvoering ervan, er zich prijsverhogende factoren voordoen, welke buiten de invloed van de N.V. VERRAX ressorteren, zoals ondermeer bij stijging der lonen, materiaal-en vervoerprijzen, taksen, rechten en revaluaties, de overeengekomen prijzen evenredig te verhogen.

7. De N.V. VERRAX behoudt zich eveneens het recht voor op kleine afwijkingen bij de uitvoering van de opdrachten, waarbij de klant prijsverschillen voor zijn rekening dient te nemen, welke veroorzaakt worden door de noodzaak van speciale vervaardiging van de bestelde artikelen. De N.V. VERRAX blijft verder gerechtigd om, vooraleer tot de vervaardiging van de bestelde goederen over te gaan, een voorschot te eisen van minimaal 1/3 waarde van de bestelde goederen.

8. De klant staat in voor het risico met betrekking tot het vervoer van de goederen, dit in de ruimste zin van het woord, ook indien de zending franco zou geschieden, waarbij hij elke breuk en beschadiging gedurende het vervoer ontstaan voor zijn rekening dient te nemen.

9. Eventuele klachten zijn slechts geldig indien zij bij aangetekend schrijven of e-mail worden ingediend binnen de 48 uur na ontvangst van de goederen, bij gebreke waarvan de levering zondermeer geacht wordt te zijn aanvaard. Na de datum van de levering is elk risico, zonder enige uitzondering, voor rekening van de klant, dit onverminderd het feit dat de geleverde goederen eigendom blijven van de N.V. VERRAX, dit zolang het door de klant verschuldigde bedrag niet integraal is voldaan, en waarbij de N.V. VERRAX gerechtigd blijft, en hier toe onherroepelijk en zonder rechtelijke tussenkomst door de klant gemachtigd wordt, om niet tijdig betaalde goederen terug te nemen. Zolang de geleverde goederen niet betaald zijn, zal de klant deze goederen niet kunnen verzenden, verkopen zich er op gelijk welke manier van ontdoen.

10. Goederen, op zicht, in bruikleen of in consignatie gegeven, dienen op de vastgestelde datum, respectievelijk op het eerste verzoek van de N.V. VERRAX te worden teruggegeven, waarbij de beschadigde of ontbrekende goederen gefactureerd worden aan de prijs van de dag.

11. De vertegenwoordigers van de N.V. VERRAX zijn niet gemachtigd om geldbedragen te incasseren, dit zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

12. De N.V. VERRAX houdt in bewaring alle clichés, stempels en dergelijke gebruikt voor de fabricatie, het ijken en graveren van de goederen, ook ingeval deze door de klant betaald zijn. Zonder schriftelijke toelating van de N.V. VERRAX mag in geen geval gebruik worden gemaakt van van tekeningen, ontwerpen en dergelijke creaties door de N.V. VERRAX of in haar opdracht zijn gemaakt.

   De prijsaanbiedingen, projecten, facturen, studies, documenten, ontwerpen alsook de modellen, schetsen, interpretaties, ideeën, schikkingen en dergelijke wat ook de gebruikte technieken zijn, deze blijven in elk geval de uitsluitende eigendom van de N.V. VERRAX en mogen onder geen enkele voorwaarde, noch geheel, noch ten dele, worden medegedeeld aan derden, nagemaakt of nagedrukt, zonder de uitdrukkelijke voorafgaandelijk schriftelijke toelating van de N.V. VERRAX. Elkdanige nadruk of namaak onder welke vorm of met welke procedé ook, maakt, indien geschiedt, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van de N.V. VERRAX een daad van namaking en/of oneerlijke concurrentie uit. (Wet van 23 december 1934).

13. De N.V. VERRAX is niet verantwoordelijk voor materiële vergissingen in de samenstelling of het totaal van de verschuldigde bedragen, waarbij deze vergissingen nooit enige grond tot rechtsvordering van welke aard ook in hoofde van de klant kunnen opleveren. De N.V. VERRAX behoudt het recht voor om bij breuk en/of manco’s bij leveringen een creditnota op te maken voor deze gebroken en/of ontbrekende goederen.

14. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan worden aan het oordeel van de bevoegde Rechtbanken te Antwerpen onderworpen. Alle betwistingen, binnen het kader van  hetgeen  bepaald in artikel 590 van het Gerechtelijk Wetboek, ressorteren onder de uitsluitende bevoegdheid van de Heer Vrederechter van het 7e kanton Antwerpen.

CONDITIONS GENERALES DE LA S.A. VERRAX

 

qui sont d’application au contrat présent et à tous les suppléments, offres et commandes complémentaires, et qui règlent les acceptations et la formation et l’exécution du contrat

 

 

1. Toutes nos livraisons et tous nos travaux sont soumis aux conditions décrites ci-après, qui font partie de tous les contrats conclus avec la S.A. VERRAX. Toutes modifications et conventions orales sont uniquement valables après notre confirmation écrite ferme. Nous ne pouvons prendre en considération  d’autres conditions auxquelles les commettants et fournisseurs pourraient se référer dans leurs documents.

2. Toute offre est sans engagement. La S.A. VERRAX peut à tout moment le retirer sans, avoir à justifier les motifs de sa décision, tandis que la S.A. VERRAX n’est tenue aux livraisons qu’après confirmation écrite de sa part.

3. Toutes nos factures sont payables au comptant net à échéance, à Bruxelles, les taxes éventuelles sont à charge du client. La marchandise livrée reste la propriété de la société Verrax jusqu’au paiement de la facture concernée.  Ces modalités de paiement ne sont en rien modifiées par un règlement par lettres de changes acceptées, toute novation étant exclue.  Le défaut de paiement d’une lettre de change ou la non-observation des conditions de paiement entraîne immédiatement et sans mise en demeure préalable l’exigibilité de tout autre montant facturé.  Toute facture non réglée à l’échéance sera immédiatement majorée d’un intérêt de 2 % par mois à partir de la date d’échéance de la facture, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.  Les montants non réglés, trente jours après leur date d’échéance ou après l’expiration du délai de paiement accordé, seront majorés d’une indemnité de 10 % sans préjudice des intérêts moratoires.

4. En cas de livraison partielle, le prix de marchandises non encore livrées sera immédiatement exigible, ceci au cas où les marchandises déjà livrées et facturées n’étaitent pas réglées dans les délais convenus. L’un et l’autre ne modifient en rien le droit de la S.A. VERRAX de considérer le contrat concernant les marchandises non encore livrées comme résilié de plein droit et d’exiger de ce chef des dommages-intérêts fixés forfaitairement à 30 % du prix de vente. En ce qui concerne toute autre marchandise commandée, qui ne serait pas enlevée par le client, quelle qu’en soit la raison, la S.A. VERRAX a le droit soit d’exiger l’exécution du contrat, soit de considérer le contrat comme résilié de plein droit. Dans ce dernier cas, les dommages-intérêts sont fixés forfaitairement à 30 % de prix de vente, redevable par le client.

5. Les délais de livraison dépendent des possibilités d’approvisionnement et de fabrication de la S.A. VERRAX et sont en conséquence, toujours communiqués à titre de renseignement. De ce fait, ils sont approximatifs et ne peuvent être considérés comme un engagement formel.

En cas de retard, quelle qu’en soit la cause, le client ne pourra jamais prétendre à une indemnité quelconque, à l’annulation de la commande ou à la résiliation du contrat. Pour les articles décorés ou poinçonnés, le délai de livraison indiqué n’est entame qu’après approbation et/ou réception de l’acompte.

6. Si, après avoir fait une offre ferme ou après avoir accepté une commande ou pendant son exécution, les prix augmentaient, suite à des circonstances sur lesquelles la S.A. VERRAX n’a aucune influence, comme p.ex. l’augmentation des salaires, du prix des matériaux, des frais de transport, taxes, droits et réévaluation, la S.A. VERRAX est autorisée à adapter les prix convenus.

7. La S.A. VERRAX se réserve le droit d’apporter de légères modifications à l’exécution des commandes. En cas de fabrication spéciale, les différences en plus ou en moins seront portées en compte au client. La S.A. VERRAX a en outre le droit d’exiger un acompte d’au moins 1/3 de la valeur des marchandises commandées, avant d’entamer la fabrication des marchandises livrées.

8. Le transport des marchandises, par n’importe quel moyen, se fait aux risques du client, même en cas d’envoi franco, de sorte que tous bris et dégâts provenant du transport sont à sa charge.

9. Toute réclamation éventuelle doit nous parvenir par lettre recommandée ou par e-mail, dans les 48 heures suivant la réception des marchandises qui, sinon, seront censées être acceptées. Tant que le client n’aura pas réglé la totalité de notre créance, les marchandises livrées restent la propriété de la S.A. VERRAX, qui est autorisée par le client, de manière irrévocable et sans intervention judiciaire, à les reprendre en cas de non-paiement à la date de l’échéance.  Il est toujours entendu qu’après la date de livraison, tous les risques, sans aucune exception seront supportés par le client.  Tant que les marchandises livrées ne sont pas entièrement payées, le client n’a aucun droit pour les revendre, les mettre en location et/ou de s’en défaire n’importe comment.

10. Les marchandises livrées à vue, en prêt ou en consignation, doivent être renvoyées à la S.A. VERRAX à la date convenue ou à sa première demande. Les marchandises manquantes ou abîmées seront facturées au prix du jour.

11. Les représentants de la S.A. VERRAX ne peuvent faire des encaissements sans son autorisation écrite.

12. Les clichés, poinçons et autres, destinés à la fabrication, la gravure et le poinçonnage d’articles, même payés par le client, sont conservés par la S.A. VERRAX. Les dessins, esquisses et autres créés par la S.A. VERRAX ou à sa demande ne peuvent être utilisés qu’après autorisation écrite de la S.A. VERRAX. Les offres, projets, factures, en bref tous les documents, ainsi que les modèles, croquis, interprétations dispositions, idées, etc....quelles que soient les techniques utilisées, restent en tout cas la propriété exclusive de la S.A. VERRAX et ne peuvent sous aucun prétexte être reproduits ou contrefaits. La reproduction ou la contrefaçon, sous toutes formes et quel que soit le procédé utilisé, constitue un acte de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale lorsqu’elle est réalisée sans l’autorisation écrite préalable de la S.A. VERRAX (loi du 23 décembre 1934).

13. La S.A. VERRAX ne pourra jamais être tenue pour responsable d’erreurs matérielles dans la composition ou le total des montants dû; erreurs qui ne pourront  jamais être la cause d’une action judiciaire de la part du client. La S.A. VERRAX se réserve le droit en cas de casse ou de manquements lors de la livraison de produire une note de crédit pour ces marchandises cassées ou manquantes.

14. Tous litiges entre parties seront jugés par les tribunaux compétents à Antwerpen. Toutes contestations dans le cadre de l’article 590 du Code judiciaire, ressortent de la seule compétence de Monsieur le Juge  de Paix du 7e Canton à Antwerpen.

 

Loading
Loading